Saç Ekim  İşlemlerinde Yönetmelik Güncellendi

Saç Ekim İşlemlerinde Yönetmelik Güncellendi

Saç Ekim

 

Sağlık Bakanlığından:

SAÇ EKİMİ BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; saç ekimi birimlerinin açılmasına, saç ekimi uygulamasına ait asgari standartlar ile saç ekimi birimlerinde görev yapacak personelin belirlenmesine ve saç ekimi birimlerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; saç ekimi birimi açılacak tüm sağlık kuruluşlarını ve buralarda görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesine, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve Ek 11 inci maddesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin (a), (c) ve (e) bentleri ile 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini,

c) Saç ekimi uygulayıcı sertifikası: Bakanlığın düzenlediği ya da yetkilendirdiği kurumlarca düzenlenen saç ekimi uygulanması konusunda tabibin yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

ç) Saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası: Bakanlığın düzenlediği ya da yetkilendirdiği kurumlarca düzenlenen saç ekimi uygulanmasına yardım konusunda tabip dışı sağlık meslek mensubunun yetkili olduğunu gösteren belgeyi,

d) Sağlık kuruluşu: Sağlık Bakanlığına ait hastaneleri, Devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastaneleri, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel hastaneleri, tıp merkezleri ve poliklinikleri,

e) Tabip dışı sağlık meslek mensubu: Hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı), toplum sağlığı teknisyeni, acil tıp teknisyeni veya teknikeri, anestezi teknisyeni veya teknikerini,

f) Uygulama: Saç ekimi uygulamasını,

g) Uygulama odası: Saç ekimi uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü odayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Saç Ekimi Birimi ve Saç Ekimi Uygulamaları

Saç ekimi biriminin açılabileceği yerler

MADDE 5- (1) Saç ekimi birimi, sağlık kuruluşları bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında faaliyet izin belgesi alınarak açılabilir.

Saç ekimi biriminin açılması

MADDE 6- (1) Saç ekimi birimi açmak isteyen sağlık kuruluşu tarafından Müdürlüğe başvurulur.

(2) Müdürlükçe fiziki standartlarının uygunluğu, yerinde yapılan inceleme sonucunda kısmi müşterek teknik rapor tutularak tespit edilir.

(3) Uygun kısmi müşterek teknik rapor sonrasında ilgili uzman tabip ve Müdürlüğün görevlendireceği yetkili tarafından yerinde denetlenerek uygunluk verilir.

(4) Saç ekimi birimi faaliyet izin belgesi, sağlık kuruluşunun ruhsatına/uygunluk belgesine işlenir.

(5) Saç ekimi birimi açılabilmesi için aşağıda belirlenen asgari standartların sağlanması gerekir:

a) Saç ekimi biriminin açılacağı sağlık kuruluşunda sterilizasyon ünitesinin bulunması veya sağlık kuruluşu tarafından sterilizasyon hizmetinin satın alınıyor olması gereklidir.

b) 9 uncu maddede geçen personel standartlarının sağlanması gerekir.

c) Uygulama odası en az 16 metrekare yarı steril bir alan olmak zorundadır.

ç) Uygulama odasının yer ve duvar kaplamalarının yıkanmaya dayanıklı bakteriyostatik maddeden yapılmış olması, yer döşemelerinin antistatik bir maddeyle kaplanması gerekir. Zemin ve yüzeylerin deterjan, su ve antiseptik solüsyonlar ile temizlenebilir bir yapıda olması gerekir.

d) Uygulama öncesi ve sonrası takipler için uygulama odasının dışında, fotoğraf çekme alanının bulunması gerekir.

e) Saç ekimi biriminde, uygulama yapılacak hastalar için hasta bekleme alanı oluşturulması gerekir.

f) Saç ekimi biriminde, uygulamaya yönelik Ek-1’de yer alan asgari donanım, araç ve gereç bulunur.

g) Saç ekimi biriminde, acil müdahaleye yönelik Ek-2’de yer alan asgari ilaç, araç ve gereç bulunur.

Saç ekimi eğitim merkezleri

MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğe göre saç ekimi birimi açmış olan Bakanlığa ait hastaneler, Devlet ve vakıf üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve yeni tip tıp merkezleri bünyesindeki saç ekimi birimlerine Müdürlüğün önerisi ve Bakanlığın onayı ile saç ekimi eğitim merkezi yetkisi verilebilir.

Saç ekimi uygulayıcı veya saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası

MADDE 8- (1) Saç ekimi eğitim merkezlerinde 4/2/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde tabipler ve tabip dışı sağlık meslek mensubu için ayrı ayrı düzenlenen sertifika programları ile saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası verilir.

(2) Saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası eğitim programının süresi ve program içeriği Bakanlıkça belirlenir.

(3) Saç ekimi uygulayıcı sertifikası programına sadece tabipler katılabilir.

(4) Saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası programına tabip dışı sağlık meslek mensubu katılabilir.

(5) Sertifika programı eğitmenleri; plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, deri ve zührevi hastalıkları uzmanı ve medikal estetik sertifikasına sahip tabipleridir.

(6) Yurt dışından alınmış saç ekimi uygulayıcı sertifikası Bakanlıkça ilgili mevzuata göre uygun görülmesi halinde geçerli olarak kabul edilir.

Personel standardı

MADDE 9- (1) Saç ekimi birimlerinde yalnızca Bakanlıkça sertifikası tescil edilmiş sertifikalı personel çalışabilir.

(2) Bakanlıkça tescili yapılmış medikal estetik sertifikasına sahip tabiplerden/uzman tabiplerden, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile deri ve zührevi hastalıkları uzmanlarından ayrıca saç ekimi uygulayıcı sertifikası istenmez.

(3) Saç ekimi uygulamasının kanal açma aşamasını yalnızca saç ekimi uygulayıcı sertifikasına sahip tabipler yapabilir.

(4) Saç ekimi biriminde görevli saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası bulunan tabip dışı sağlık meslek mensubu, saç ekimi uygulayıcı sertifikası bulunan tabip gözetiminde ve sorumluluğunda çalışır.

(5) Sedoanaljezi veya genel anestezi altında uygulama yapılması hâlinde uygulama sırasında anestezi ve reanimasyon uzmanı bulundurulması zorunludur.

(6) Saç ekimi uygulayıcı sertifikası bulunan bir tabip, saç ekimi biriminde, uygulama yapılan en fazla beş adet uygulama odasından sorumlu olabilir ve her uygulama odasında saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikasına sahip en az iki sağlık meslek mensubu bulunur.

Uygulamaya ilişkin hususlar

MADDE 10- (1) Uygulama için kullanılan cerrahi aletler ve müdahale setleri steril olmalıdır.

(2) Uygulama sırasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

a) Uygulama koruyucu gözlük takılmadan yapılamaz.

b) Uygulamanın her aşamasında dezenfeksiyon ve sterilizasyona riayet edilir.

c) Uygulamada kullanılan aletlerinin sterilizasyonu için basınçlı otoklav veya ultrasonografik sterilizasyon cihazının kullanıldığı sterilizasyon yöntemi kullanılır.

ç) Uygulama yapılacak her hastadan aydınlatılmış rıza formu alınır. Aydınlatılmış rıza formuna saç ekimi yapılacak alanın uygulama öncesi ve sonrası donör alanının ve uygulanacak alanın fotoğrafları eklenir ve taraflarca aydınlatılmış rıza formu imzalanır.

(3) Uygulama yapılan kişiye ait kişisel bilgilerin, uygulanan tekniğin ismi, ekilen kök sayısı ve bölgesi gibi uygulama içeriğinin yönteminin belirtildiği, müdahale öncesi saç kökünün alınacağı ve saç kökünün ekileceği alanın ve müdahale sonrası ilk 72 saat içinde fotoğrafların çekilip kayıt edildiği, saç ekimini uygulayan ekibin isimlerinin yazıldığı Ek-4’te yer alan Saç Ekimi Birimi Hasta Bilgi Formu Bakanlıkça hazırlanan sistem üzerinden doldurulur ve arşivlenir. Sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastalar için ekim sonrası altıncı ayda çekilen fotoğraf şartı aranmaz.

(4) Saç ekimi uygulama odasında aynı anda sadece bir hastaya saç ekimi uygulaması yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Saç ekim birimlerinin denetlenmesi, yasaklar ve idari yaptırım

MADDE 11- (1) Saç ekim birimleri; şikâyet veya ihbar üzerine yapılan olağan dışı denetimler hariç olmak üzere Müdürlük tarafından oluşturulan komisyon veya denetleme ekibi vasıtasıyla, Ek-3’te yer alan Saç Ekim Birimi Denetim Sorgu ve İdari Yaptırım Formu kullanılarak Müdürlükçe yılda en az bir defa olağan denetime tabi tutulur.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki uygulamalar bakımından yasak olan fiiller şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Müdürlükten faaliyet izin belgesi alınmaksızın saç ekim birimi açılamaz ve faaliyette bulunulamaz.

b) Saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekim uygulayıcı yardımcı sertifikası olmayan kişiler saç ekimi yapamaz.

c) Saç ekim birimlerinde bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak ve Müdürlükten izin alınmaksızın, faaliyet izin belgesine esas olan fiziki alanlar, cihaz ve personel durumunda değişiklik yapılamaz.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan saç ekim birimlerinde bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti halinde; kasıt, ihmal veya kusur şüphesi bulunan ilgililer hakkında kendi mevzuatına göre soruşturma yapılır ve disiplin hükümleri uygulanır.

(4) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan saç ekim birimlerinde bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti halinde; Ek-3’te yer alan Saç Ekim Birimi Denetim Sorgu ve İdari Yaptırım Formunda belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.

(5) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan saç ekim birimlerinde bu Yönetmelikte yaptırımı bulunmayan aykırı uygulamaların tespiti hâlinde aykırılığın durumuna göre bir ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre sonunda, aykırılığın giderilmediğinin tespiti hâlinde, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası uygulanır. Eksikliğin buna rağmen giderilmemesi halinde sağlık kuruluşunun saç ekimi faaliyet belgesi iptal edilir ve bu kuruluş adına yeniden saç ekimi faaliyet belgesi düzenlenmez.

Kayıtların tutulması ve saklanması

MADDE 12- (1) Saç ekim birimlerinde kişilere yapılan işlemler Ek-4’teki Saç Ekim Birimi Hasta Bilgi Formuna uygun olarak Bakanlığın elektronik sistemine kayıt edilmek zorundadır.

(2) Bünyesinde saç ekim birimi kurulan sağlık kuruluşları Bakanlıkça oluşturulan portala kayıt edilir ve web ortamında açık şekilde yayımlanır.

(3) Saç ekimi birimlerince kayıtların tutulması ve saklanmasına dair iş ve işlemler, saç ekimi biriminin bünyesinde faaliyet gösterdikleri sağlık kuruluşunun mevzuatı kapsamında yürütülür.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, saç ekimi biriminin bünyesinde faaliyet gösterdiği sağlık kuruluşunun mevzuatı uygulanır.

 

 

 

Saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası ve mevcutların durumu

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mevcut saç ekimi uygulaması yapılan sağlık kuruluşlarında çalışan tabip dışı sağlık meslek mensupları bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde saç ekimi yardımcı uygulayıcısı sertifikası almak zorundadır. Bu süre içerisinde ilgili tabibin gözetiminde çalışmaya devam edebilirler.

(2) Saç ekimi birimi bulunan sağlık kuruluşlarında en az iki yıl süre ile adına personel çalışma belgesi düzenlenmiş olan ve aktif olarak saç ekimi biriminde devamlı çalıştığını belgeleyen tabip dışı sağlık meslek mensubuna, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri halinde, Bakanlıkça saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası düzenlenir.

Saç ekimi birimi bulunan sağlık kuruluşlarının uyumu

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatına göre saç ekimi uygulaması yapma izni olan tüm sağlık kuruluşları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde bu Yönetmelikte yer verilen şartları sağlamaları halinde saç ekimi uygulamalarına devam edebilirler. Bu süre sonunda, söz konusu şartları sağlayamayan sağlık kuruluşlarının izinleri iptal edilir.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.