GÜZELLİK MERKEZİNDEN DÖNÜŞEN POLİKLİNİKLER

GÜZELLİK MERKEZİNDEN DÖNÜŞEN POLİKLİNİKLER

Güzellik Merkezinden Dönüşen Poliklinikler Normal Poliklinik olarak güncellenmiştir

Bilindiği üzere, 15/02/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 39’uncu maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik ile a) 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, b)12/5/2003 tarihli ve 25106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır” ve aynı yönetmeliğin Geçici 4’üncü maddesi birinci fıkrasında yer alan “39’uncu maddenin birinci fıkrasının b bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılan merkezlerin ve ünitelerin uygunluk belgelerinin geçerlilik ve faaliyet süresi, 01/01/2010 tarihinde sona erer” ve ikinci fıkrasında “Sağlık kuruluşu statüsü sona eren ve işleteni tabip olan müstakil merkezler, güzellik salonuna veya ilgili mevzuat ile belirlenen şartlar ve standartlar sağlanarak muayenehane ve polikliniğe dönüştürülür” hükmü gereği yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında güzellik salonu ve güzellik merkezi olarak açılmış olan kuruluşların bu tarihten sonraki durumlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Mezkur hükümler kapsamında 15.02.2008 tarihi itibariyle uygunluk belgesi bulunan ve faaliyette olan kuruluşların işleteni tabip olmasa da tabip mesul müdür çalıştırılması şartıyla bu haktan faydalanabileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda şartları taşıyan kuruluşların dönüşüm işlemleri yapılarak poliklinik olarak faaliyete devam etmişlerdir.

İlgili hüküm kapsamında nitelik değiştiren ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi bir sağlık kuruluşu vasfı kazanan söz konusu kuruluşların faaliyetlerine ilişkin yapılacak iş ve işlemlerin mezkûr Yönetmelik hükümlerine tabi olacağı açıktır. Nitekim daha önce güzellik merkezinden dönüşen polikliniklere ilişkin Bakanlığımız uygulamalarına karşı açılan davalarda Mahkeme kararlarında da “… polikliniğe dönüştükten ve bu şekilde bahsi geçen hak kullanıldıktan sonra faaliyete devam eden polikliniğin Ayakta Teşhis ve

Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi olduğu ve bu Yönetmelik uyarınca hizmet veren diğer polikliniklerden hukuken bir farkının bulunmadığı” gerekçelerine yer verilmiştir. 1) Bu sebeplerle daha önce güzellik merkezinden dönüşen polikliniklere ilişkin farklı uygulamaları düzenleyen ilgi (a) dağıtımlı yazımız ile ilgi (b) yazımızın 12’nci maddesinin 3. ve 4. cümleleri “Ancak güzellik merkezinden dönüşen poliklinikler bu kapsamda olmayıp ATT Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesi kapsamında faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Güzellik merkezinden dönüşen polikliniklerde kadro dışı geçici tabip ve uzman tabip çalıştırılmayacaktır.” hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 2)A Tipi -B Tipi  ve GüzellikMerkezindenDönüşenPoliklinikler artıkYönetmelikte belirtildiği üzere sadece A ya da B Tipi Poliklinik olarak isimlendirilecek ve bu şekilde faaliyetlerine devam edeceklerdir. Bu kapsamda mevcut uygulamada “Güzellik Merkezinden Dönüşen Poliklinik” olarak adlandırılan poliklinikler fiziki olarak İl SağlıkMüdürlüklerince değerlendirilip ÇKYS’yeATipi ya da B Tipi Poliklinik olarak işlenecektir. Bu kuruluşların taşınmaları halinde Yönetmelikte belirtildiği şekilde -diğer poliklinikler gibi- A Tipi Poliklinik şartları aranarak ruhsatlandırılacaktır. 3)Mevcut dağıtımlı yazılarımızın iptali ile gerek uzman hekimkadroları olan gerekse pratisyen hekim kadroları olan polikliniklerin il dışına taşınma talebi olması halinde Ayakta Teşhis ve Tedavi

Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Ek Madde 1- 1(a) kapsamında Bakanlıkça değerlendirilip uygun görülürse izin verilecektir. 4) Sahiplik bakımından, hali hazırdaki sahiplikler, faaliyetlerine devam edebilecek olup, bundan sonraki devir taleplerinde Yönetmelikte tanımlandığı şekilde tümpoliklinikler için geçerli olan

asgari 2 hekimortaklığının sağlanması halinde devre izin verilecektir. 5) GüzellikMerkezinden dönüşme aşamasında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Geçici 4’üncü madde kapsamında “tabip mesul müdür istihdam etmek şartıyla” tek hekim kadrosu ile dönüşen ve bu şekilde faaliyetine devam eden kuruluşlara talep etmeleri halinde Yönetmeliğin 7 nci maddesinde poliklinikler için belirtilen asgari kadroyu (2)

sağlayabilmeleri amacıyla (1) adet pratisyen hekim kadrosu verilebilecektir. Kuruluşların talep etmemeleri halinde tek kadro ile faaliyetlerine devam edebilecek olup, kadro verilen kuruluşların tebliğ tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde hekim başlatması gerekmektedir. Bu süre zarfında hekim başlatılamaması halinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 

YönetmelikMadde 19-7.fıkrası gereği işlemyapılır. 6) Güzellik Merkezinden Dönüşen Poliklinik kavramı ortadan kalkmış olduğundan geçici kadroda hekim çalıştırılması vb. uygulamaların Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tüm poliklinikler için aynı şekilde

Yürütülecektir

detaylar için arayınız 0554 377 54 14 /0312 472 36 50 / 0542 320 20 46